Zaznacz stronę

REGULAMIN KONKURSU

 

Regulamin konkursu FB malarze Ogrodów

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Pokaż swój ogród zimą”

2. Organizatorem i fundatorem nagrody w konkursie jest MalarzeOgrodów.pl

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na fanpage sklepu MalarzeOgrodów.pl, pod adresem: Malarze Ogrodów | Piła | Facebook

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu pod postem konkursowym opublikować zdjęcie ogrodu zimą.

3. Zwycięskim zdjęciem będzie to, które od chwili publikacji najpóźniej do dnia 12.12.2021 r. do godz. 12:00 zdobędzie najwięcej polubień.

§ 3 NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw do uprawy „Ziołowy Ogród”

2. Zdobywcą nagrody jest Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie uzyska najwięcej polubień.

3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w poście na FB, który zostanie opublikowany w dniu 12.12.2021 r.

4. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez MalarzeOgrodów.pl

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Zwycięzcę (Uczestnika Konkursu) ( prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.malarzeogrodow.pl

KONTAKT

694 847 930

biuro@malarzeogrodów.pl

Piła, ul. Sokola 30

Malarze Ogrodów